University of Saskatchewan
College of Dentistry

White Coat Ceremony