From Ezra Pound, "Near Perigord," III. Personae, 169.